Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

Nová sekcia na diskusnom fóre "Gitarová výuka - konzultácie - workshopy"


Obsah fóra GuitarMania Gitarová výuka - konzultácie - workshopy Facebook - Akordy

Facebook - Akordy

Sekcia určená pre konzultantov výuky hry na gitaru, workshopy a iná súvisiaca aktivita...

Poslať 09 Feb 2014, 17:25
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Molový - veľký septakord (Cmimaj7)

Jeho stavba vychádza s molového kvintakordu (v príklade od "C" je molový kvintakord: Cmi = c - es - g.

K tomuto akordu je pridaná (ku kvinte akordu), veľká tercia: "g - h" a septakord vyzerá potom takto:

Cmimaj7 = c - es - g - h ... (všeobecný vzorec Xmimaj7)

Obrázok

http://www.marianguitar.com/teoria_septakordy.html a stlač tlačidlo Cmimaj7

Hmaty molových veľkých septakordov: http://www.marianguitar.com/cmimaj7.html

Poslať 09 Feb 2014, 17:26
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Zmenšene malý septakord (Cmi7/5♭)

Tento septakord vznikne spojením zmenšeného kvintakordu a veľkej tercie: C = c-es-ges + hes...

Cmi7/5♭ = c - es - ges - hes (b), /pričom hes=b/

Od "ges" po "hes" (b) je veľká tercia a rozpätie tohto septakordu je "c-hes" = c - b = malá septima...

Obrázok

http://www.marianguitar.com/teoria_septakordy.html a stlač tlačidlo "Cmi7/5♭"


G#mi7/5b zmenšene-malý septakord - základný otvorený hmat, ktorý je identický s enharmonickým Abmi7/5b...

Obrázok


Hmat Ami7/5b zmenšene-malý septakord, transponovaný o 1/2 tónu vyššie od G#mi7/5b - základného otvoreného hmatu...

Obrázok


Ďalší používaný hmat septakordu typu "Xmi7/5b" v základnom otvorenom tvare Ami7/5b:

Obrázok


Zmenšene malý septakord Cmi7/5♭ odvodený od predchádzajúceho základného otvoreného hmatu Ami7/5b. Dostaneme ho transpozíciou Ami7/5b o tri 1/2-tóny vyššie...

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 17:27
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Hmaty septakordov typu "Xmi7/5b"

Vľavo hore - základný otvorený hmat G#mi7/5b
Vľavo dole - iný základný otvorený hmat Ami7/5b

Vpravo hore - 1/2-tónová transpozícia nahor hmatu G#mi7/5b na Ami7/5b
Vpravo dole - troj-1/2-tónová transpozícia nahor hmatu Ami7/5b (hmat vľavo dole) na Cmi7/5b

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 17:27
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Zmenšene zmenšený septakord - diminished (Xdim)

Tento septakord vznikne spojením zmenšeného kvintakordu a malej tercie (tj. obsahuje len intervaly malej tercie a označuje sa ako „dim“ z anglického „diminished“).

Cdim = c - es - ges - heses (pričom "heses = a", zvukovo)

Cmi5b = "c - es - ges" = zmenšený kvintakord
k nemu pridáme malú terciu: (m.3) "ges - heses".
Rozpätie akordu: "c - heses" = zmenšená septima = 7bb

Obrázok


Hmaty septakordov typu "Xdim"

Vľavo hore - základný otvorený hmat Ddim
Vľavo dole - iný základný otvorený hmat Edim
Vpravo hore - 1/2-tónová transpozícia nahor hmatu Ddim na D#dim.
Vpravo dole - 1/2-tónová transpozícia nahor hmatu Edim na Fdim...

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 17:28
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Symetria diminished (dim) septakordov

Ide o symetriu zmenšene-zmenšených septakordov, ktoré sa skladajú s troch malých tercií. Všeobecné označenie Xdim alebo Xo, pričom "X" je všeobecné označenie základu akordu (tj. môže tam byť akýkoľvek tón s tónovej rady).

V podstate existujú len tri diminished septakordy, a síce ak to berieme v tomto príklade od tónu "E", tak Edim, Fdim a Gbdim (F♯dim), lebo potom už nasleduje Gdim, ktorý obsahuje rovnaké tóny ako Edim, len základný tón (prima je "g"), tak isto aj Bdim a Dbdim majú rovnaké tóny ako Edim, len základné tóny (primy) sú iné. Edim = Gdim = Bbdim = Dbdim = E - G - Bb - Db. Tieto akordy sa s obľubou používajú buď ako striedavé ale ako prechodne znemšene-zmenšené (diminished) septakordy. Striedať môžu napr. tóniku a ako prechodné môžu vypĺňať poltónové vzdialenosti mimo danej stupnice, napríklad: stupnica C dur s tónmi C-d-e-f-g-a-h a na týchto stupňoch postavenými akordami:

kvintakordami: C - Dmi - Emi - F - G - Ami - Hmi5b

alebo

septakordami: Cmaj7 - Dmi7 - Emi7 - Fmaj7 - G7 - Ami7 - H7/5b

Pre vyplnenie príslušných poltónových vzdialeností použijete prave akordy typu dim:
Cmaj7 - C♯dim (Dbdim) - Dmi7 - D♯dim (Ebdim) - Emi7 - Fmaj7 - F♯dim (Gbdim) - G7 - G♯dim (Abdim) - Ami7 - A♯dim (Bbdim) - H7/5b.

Workshop: Sled tónov septakordu typu "dim" (G#dim=Hdim=Ddim=Fdim)

Základný tón stupnice je "A" (označený "1"). Určite ostatné tóny (aké sú to intervaly) a skúste detekovať, o akú stupnicu by sa mohlo jednať, v ktorej by ste tieto tóny zahrali...

Obrázok

Skúšajte zahrať prvý tón ukazovákom ĽR a druhý tón malíčkom ĽR v slede tónov: G# - H (na strune E), D - F (na strune A), to isté na strunách D, g, h e1 postupne nahor a potom naopak nadol...

Poslať 09 Feb 2014, 17:29
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Zväčšene veľký septakord (Cmaj7/5♯)

Tento septakord sa skladá zo zväčšeného kvintakordu (C+), ku ktorému je pridaná malá tercia: C+ = "c - e - gis" + h.

interval "gis - h" = malá tercia
rozsah septakordu Cmaj7/5♯ je "c - h" = veľká septima, čo vyjadruje označenie "maj7" v značke akordu a zväčšenú kvintu popisuje označenie: "5♯" ...

Obrázok

Príklad hmatu Cmaj7/5# (Cmaj7/5+). Ide o základný otvorený hmat, kde si môžete všimnúť (zelenou farbou) "zväčšenú kvintu" tón "G#" (Gis)...

Obrázok

Ešte jeden hmat: príklad hmatu Gmaj7/5# (Gmaj7/5+). Ide o základný otvorený hmat, kde si môžete všimnúť (zelenou farbou) "zväčšenú kvintu" tón "D#" (Dis)...

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 17:30
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Zväčšene malý (alterovaný) septakord (C7/5♯)

V rámci alterovaných (obmenených) septakordov sa nebudeme zaoberať podrobným vysvetľovaním a rozborom tejto triedy. Zväčšene malý alterovaný septakord od „c“ sa skladá zo zväčšeného kvintakordu (C+ = c-e-gis), ku ktorému je pridaná zmenšená tercia (gis-b, pričom b=hes):

Obrázok

HMAT zväčšene malého (alterovaného) septakordu (X7/5♯)
Horný obrázok: základný otvorený hmat Db7/5♯ s využitím vyznenia prazdnej struny (h).
Dolný obrázok: o 1/2 tónu vyššie transponovaný hmat D7/5♯.
Pri oboch hmatoch sa nehrá na okrajových strunách "E-e1"...

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 17:32
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Tvrdo zmenšene malý (alterovaný) septakord (C7/5♭)

Tvrdo zmenšene malý alterovaný septakord od „c“ sa skladá zo zmenšeného kvintakordu (C5b = c-e-ges), ku ktorému je pridaná veľká tercia: "ges - b".

Rozpätie tohto alterovaného akordu je malá septima, stavba akordu:

veľká tercia + zmemšená tercia + veľká tercia.

Intervalový vzorec 1 – 3 – 5♭ – 7b vyjadruje jeho vnútornú stavbu, ktorú musíme dodržať pri transponovaní do inej výšky (do inej tóniny)...

Obrázok

http://www.marianguitar.com/teoria_septakordy.html a stlač tlačidlo "C7/5♭"

HMAT tvrdo zmenšene malého (alterovaného) septakordu (X7/5♭). Horný obrázok: základný otvorený hmat (krajné struny E-e1 sa nepoužívajú. Dolný hmat: o tri 1/2 vyššie transponovaný hmat A7/5b na C7/5b...

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 17:33
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

SEPTAKORDY S INTERVALOVÝM OBOHATENÍM

Okrem diatonických septakordov (zložených z tónov diatonických stupníc) a alterovaných (pozmenených) septakordov poznáme aj iné súzvuky odvodené od septakordov. Alebo vychádzajú z terciového systému stavby, alebo sú k týmto akordom pripojené niektoré ďalšie tóny.

Dominantný septakord s pridanou veľkou sextou (C7/6)

Tento septakord obsahuje päť tónov. Nie je však nonovým akordom (jeho rozpätie v základnom tvare nie je nona ale septima). Uvedieme si názorný príklad od tónu „c“:

Obrázok

Dominantný septakord s veľkou sextou, ktorá nahrádza kvintu (C7/6sus)

Tento septakord obsahuje štyri tóny. Jeho rozpätie v základnom tvare je septima. Uvedieme si názorný príklad od tónu „c“: C7/6sus = c - e - a - hes (b).

Tento akord má nahradenú kvintu sextou, kvintu teda neobsahuje – v akorde chýba. Akord má podstatne zmenenú stavbu a v základnom tvare obsahuje aj interval malej sekundy ( medzi tónmi A – B ).

Obrázok


Dominantný septakord s čistou kvartou, ktorá nahrádza terciu (C7/4sus)

Tento septakord obsahuje štyri tóny. Jeho rozpätie v základnom tvare je malá septima. Uvedieme si názorný príklad od tónu „c“: C7/4sus = c - f - g - hes (b).

Kvarta, ktorá v tomto akorde nahradzuje terciu spôsobuje, že akord nemá tónorod - nie je ani durový ani molový. Okrem toho si môžeme v tomto akorde všimnúť jednu zaujímavosť, ktorá spôsobuje jeho zvláštne vyznenie. Príklad: V akorde C7/4sus = C – F – G – B. Tóny „C – G“ sú súčasťou kvintakordu C dur a tóny „F – B“ obsahuje kvintakord B dur. Jeho uplatnenie v praxi využíva túto vlastnosť.

Obrázok

Štyri základne otvorené tvary septakordu typu "X7/4sus"

Obrázok

http://www.marianguitar.com/obohatene_septakordy.html

Poslať 09 Feb 2014, 17:34
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Päťzvuky - NONOVÉ AKORDY

V priebehu nášho učenia sme sa oboznámili postupne s trojzvukmi (kvintakordami) a štvorzvukymi (septakordami) a aktuálne si preberieme postupne v ďalšom aj niektoré päťzvuky (nonové akordy).

Doplnením ďalšej tercie k septakordu vznikne päťzvuk – „nonový akord“. Nonové akordy môžu mať rozsah malej, veľkej alebo zväčšenej nony. Túto akordovú triedu (ako aj ďalšie dve vyššie triedy) nebudeme určovať presne popisne, bolo by to zložité a nepraktické. Nonové akordy si popíšeme ako spojenie septakordov s ďalšou pridanou terciou.

http://www.marianguitar.com/teoria_nonove_akordy.html

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 17:36
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Najtypickejší nonový akord je tvar "X9", čo v príklade od tónu "C" je:

C9 = c - e - g - b - d1

(c-e-g) je základný durový kvintakord, ku ktorému je pridaná malá (g-b) a veľká (b-d) tercia. Rozsah akordu je veľká nona (c-d1) a akord obsahuje tiež malú septimu (c-b)...

Obrázok

http://www.marianguitar.com/c9.html


Ďalší hmat E9 (e - gis - h - d - fis)

Tu je možné aj jednoduchší hmat a síce struny basové "E" a "A" sa nemusia hrať a akord sa zahrá len cez struny "d-g-h-e1"...

Obrázok


A ešte jeden hmat D9 (mne sa moc nepáči, ale hráva sa):

D9 = d - fis - a - c - e
Tóny "fis - e - a " sa držia ukazovákom ľavej ruky ako barré hmat.

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 17:37
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Dominantný septakord s malou nonou (C9♭)

Vznikne pripojením malej tercie k dominantnému septakordu:
C9♭ = c - e - g - hes (b) + des

Obrázok

HMAT - Dominantný septakord s malou nonou (C9♭)
Chápem, že hmat je dosť náročný a tak na začiatok nemusíte držať prostredníkom ĽR obe struny "E" aj "A", ale len "A" a struna "E" sa hrať v tom prípade nebude...

Obrázok

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 17:37
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Tvrdý veľký septakord s veľkou nonou (Cmaj9)

Vznikne pripojením malej tercie k tvrdému veľkému septakordu:

Obrázok

http://www.marianguitar.com/teoria_nonove_akordy.html a klikni na tlačidlo "Cmaj9"...


Na obrázkoch vidíte hmat nonoveho akordu Cmaj9. Vľavo je zjednodušený hmat (nemá kvintu, ktorá v jazzovom ponímaní ak je čistá, tak v akorde nemusí byť) a v pravo vidíte náročnejší hmat, kde predmetná kvinta už je.
Akord vľavo sa hrá len na 4-vnútorných strunách, bez okrajových "E-e1" strún, vpravo sa nehrá len na melodickej "e1" strune, aj keď zrovna v tomto akorde by sa hrať mohla, lebo "e" je tercia akordu...

Obrázok

Obrázok vpravo - prostredníkom ĽR stláčame dve struny (E-A) naraz...

Poslať 09 Feb 2014, 17:41
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Tvrdý veľký septakord so zväčšenou nonou (Cmaj9♯)

Vznikne pripojením veľkej tercie k tvrdému veľkému septakordu:

Cmaj9♯ = c - e - g - h + dis / pričom "c - e - g - h" = Cmaj7
c - dis1 = zväčšená nona, c - h = veľká septima...

Obrázok


HMAT nonoveho akordu "Cmaj9♯" (bez kvinty). Okrajové struny "E-e1" sa nepoužívajú, aj keď v tomto prípade by mohli, lebo tón "E" je terciou tohto akordu...

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 17:42
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Molový malý (mäkký) septakord s malou nonou (Cmi9♭)

Vznikne pripojením malej tercie k malému (mäkkému) septakordu:

Cmi9♭ = (c-es-g-b = Cmi7) + des1, pričom "b - des" = malá tercia

rozpätie akordu: malá nona "c - des1", prosím nepliesť si to s intervalom "c - des", čo je malá sekunda !!!

"c - des1" je rozšírený interval presahujúci oktávu !!!

Obrázok


HMAT nonoveho akordu Cmi9♭ (kvinta je vynechaná):

Cmi9♭ = c - es - g - hes (b) - des, "c - des" = malá nona.
Tón "g" v hmate nie je (kvinta môže byť vypustená)...

Obrázok

Okrajové struny "E-e1" sa nehrajú...

PredchádzajúciĎalší

Späť na Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

cron