Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

Nová sekcia na diskusnom fóre "Gitarová výuka - konzultácie - workshopy"


Obsah fóra GuitarMania Gitarová výuka - konzultácie - workshopy Facebook - Akordy

Facebook - Akordy

Sekcia určená pre konzultantov výuky hry na gitaru, workshopy a iná súvisiaca aktivita...

Poslať 09 Feb 2014, 16:52
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

A K O R D

Akord vzniká súzvukom (najmenej) troch tónov, ktoré sú usporiadané (vytvorené), podľa určitých pravidiel...

Najpoužívanejším spôsobom tvorby akordov je "terciový systém", ktorý vytvára základné formy akordov stavaním tercií nad seba z jednotlivých stupníc.

Príklad: stupnica C dur: c - d - e - f - g - a - h / c1..., tvoria tóny c - e - g akord C dur - ak odvodíme základný trojzvuk od jej I. stupňa.

Ak začneme odvodzovať akord od jej II. stupňa dostaneme akord D mol (Dmi = d - f - a),

odvodením od III. stupňa dostaneme E mol (Emi = e – g - h),

na IV. stupni bude F dur ( F = f - a – c1),

V. stupeň tvorí G dur (G = g - h – d1),

VI. stupeň vytvorí A mol (Ami = a – c1 – e1)

a na VII. stupni vznikne Hmi5- (h – d1 – f1), ktorý vytvoria dve malé tercie nad sebou.

Všetky tieto akordy sú trojzvuky, pretože na ich tvorbe sa zúčastňujú tri tóny. Ich rozpätie (intervalová vzdialenosť medzi najnižším a najvyšším tónom v základnom tvare) je kvinta. Tieto akordy tvoria najnižšiu - základnú triedu akordov nazývaných práve podľa rozpätia - KVINTAKORDY.

http://www.marianguitar.com/akordy.html

Poslať 09 Feb 2014, 16:53
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

HRANIE KVINTAKORDOV NA GITARE

Každý kvintakord (trojzvuk) sa v svojom základnom tvare (základný tvar akordu je vtedy, keď najnižším tónom akordu je tón základný PRIMA)...

C dur = C - E - G (durový kvintakord od "C")

tóny:
C = ČISTÁ PRIMA (základný tón)
E = VEĽKÁ TERCIA
G = ČISTÁ KVINTA...

Ale gitara má 6 strún a keď hráme nejaký základný doprovod (rytmický sprievod, hraný akordami), tak sa väčšinou snažíme hrať akordy cez všetkých 6 strún...

Ako to je možné, keď kvintakord má tri tóny a strún je 6?

Jednoducho, niektoré tóny hráme v oktáve (dole alebo hore, ako je potrebné poskladať hmat). Tak sa môže stať, že kvintakord zahraný na gitare, môže mať oktávovo zduplovaný základný tón, terciu alebo kvintu, niededy môže dokonca niektorý tón byť zúčastnený až 3x v troch výškových (oktávových) variantách, čo si aj v ďalšom ukážeme...

Poslať 09 Feb 2014, 16:54
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

TYPY KVINTAKORDOV

Podľa vnútornej stavby poznáme 4 základné typy kvintakordov a jeden alterovaný:

Durový kvintakord (skladá sa z veľkej a malej tercie)
Molový kvintakord (skladá sa z malej a veľkej tercie)
Zmenšený kvintakord (skladá sa z dvoch malých tercií)
Zväčšený kvintakord (skladá sa z dvoch veľkých tercií)
Alterovaný kvintakord (tvorí ho z veľka a zmenšená tercia)

Okrem toho poznáme aj kvitakordy s nahradenou terciou (terciu nahradzuje veľká sekunda alebo čistá kvarta)...

Tiež sa stretneme s kvintkordami s intervalovým obohatením, ide väčšinou o obohatenie veľkou sextou (6) alebo veľkou nonou (9)...

Teraz si ich postupne podrobne rozoberieme :)

http://www.marianguitar.com/teoria_kvintakordy.html

Obrázok

K typom kvintakordov si pozrite nasledovné video: https://www.youtube.com/watch?v=yV6_BV3YYMs

Poslať 09 Feb 2014, 16:55
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

GUMM_091 Durový kvintakord (X) http://www.youtube.com/watch?v=rX261t9bXkg

Jeho zvukový charakter (veselosť), určuje, resp. dáva prvá veľká tercia v akorde...
Vo videu je vysvetlená jeho stavba, hlavná charakteristika, zvuková pocitovosť a tiež niekoľko základných otvorených hmatov, ktoré je možné potom využiť pre transpozíciu do potrebnej (inej) výšky...


GUMM_093 Molový kvintakord (Xmi) https://www.youtube.com/watch?v=fZsQG4OxEXA

Znie melancholicky, zádumčilo, čo spôsobuje jeho prvá (malá) tercia. Vo videu sa dozviete via o jeho stavbe a najpoužívanejších hmatoch molového kvintakordu...


GUMM 095 Zmenšený kvintakord (Xmi5b) http://www.youtube.com/watch?v=0KePlruE1N4

Skladá sa z dvoch malých tercií nad sebou a tým je jeho rozpätie menšie ako čistá kvinta (je to zmenšená kvinta) a preto pocitovo tvorí napätie, ktoré si potom žiada ukľudnenie (vo forme prechodu k durovému alebo molového kvintakordu)...


GUMM_096 Zväčšený kvintakord (X+) http://www.youtube.com/watch?v=YvZ9kuibm7Y

Vnútorná skladba akordu sú dve veľké tercie, s toho potom vyplýva rozsah (rozpätie) akordu "zväčšená kvinta". Povahou tónorodu (kvalita = veľkosť prvej tercie) je blízky durovému kvintakordu...

Poslať 09 Feb 2014, 16:56
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

4 základné typy durových kvintakordov

Ako môžete vidieť s názorných obrázkov, tak zväčšený kvintakord vychádza s durového a zmenšený s molového kvintakordu. Skúste si tie hmaty chytiť a pozorne počúvajte ich zvukový charakter...

Obrázok


Poslať 09 Feb 2014, 16:58
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

GUMM 097 Alterovaný tvrdo zmenšený kvintakord X5b
http://www.youtube.com/watch?v=uOAlkicpkt8

Okrem 4 základných kvintakordov poznáme ešte jeden tzv. "alterovaný" (pozmenený), ktorý má s hľadiska terciovej stavby akordov, hlboko zmenenú stavbu a obsahuje interval "zmenšenej tercie", čo je enharmonický interval s "veľkou sekundou"...

Alterovaný kvintakord vychádza s durového kvintakordu (má prvú terciu v základnom tvare veľkú), avšak rozsah (rozätie) akordu je zmenšená kvinta, čo tvorí medzi terciovým tónom (e) a zmenšenou kvintou (ges) interval "zmenšenej kvinty" a to je ALTERÁCIA...

Obrázok
Poslať 09 Feb 2014, 17:06
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

KVINTAKORDY S INTERVALOVÝM OBOHATENÍM

Okrem diatonických kvintakordov (skladajú sa z tónov diatonických stupníc) a alterovaných (obmenených) kvintakordov poznáme aj viacero iných súzvukov odvodených od kvintakordov...
Tieto nemusia vychádzať z terciového systému stavby akordov. Alebo sú k terciovo odvodeným akordom pripojené niektoré ďalšie tóny. Najpoužívanejšie z nich si v nasledujúcej časti rozoberieme...

Durový kvintakord s pridanou veľkou sextou - C6

K durovému kvintkordu je pridaná veľká sexta, ktorá nijako zásadne nemení charakter tohto kvintakordu, ale obohacuje ho o veľkú sextu...

Obrázok


Molový kvintakord s pridanou veľkou sextou - Cmi6

Tento molový kvintakord obsahuje tiež štyri tóny a nie je septakordom (jeho rozpätie v základnom tvare je opäť sexta). Názorný príklad obohateného molového kvintakordu s veľkou sextou, od tónu „c“: c-es-g-a...

Obrázok


Kvintakordy s obohatenou nonou.

Ide o základné kvintakordy (durový, molový, zmenšený a zväčšený), ku ktorým je pridaná veľká nona. Aj keď takto vznikne štvorzvuk, nejedná sa o vyššiu akordovú triedu (septakordy), ide len o kvintakordy (trojzvuky), ku ktorý je pridaný (add) interval veľkej nony...

Obrázok


Kvintakord s nahradenou terciou (C4sus alebo C2sus)

Ide o kvintakordy, ktoré majú nahradenú terciu. Namiesto nej je alebo veľká sekunda (Cdur = c-e-g, C2sus = c-d-g), alebo čistá kvarta ( Cdur = c-e-g, C4sus = c-f-g)...

Takéto akordy nemajú tónorod (dur - veľká tercia / mol - malá tercia), resp. ten sa im prisudzuje len nepriamo, podľa akordov, ktoré ho obklopujú, napr:

D - D4sus - D - D2sus, resp. Dmi - Dmi4sus - Dmi - Dmi2sus - Dmi

Obrázok

Obrázok


Poslať 09 Feb 2014, 17:21
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Dnešným dňom začíname ďalšou (vyššou) akordovou triedou, štvorzvukmi - SEPTAKORDY, ktoré sa v základom tvare nachádzajú ako štvorzvuky s rozpätím malej, veľkej alebo zmenšenej septimy...

Základný graf definuje tieto typy septakordov, ktoré si v nasledujúcich dňoch podrobne vysvetlíme a rozoberieme...

Obrázok


DOMINANTNÝ SEPTAKORD (DS)

Považujem ho (nielen ja ale aj hudobná prax), za jeden s najdôležitejších a najpoužívanejších septakordov vôbec v hudobnej praxi, a snáď nezáleží ani na žánry muziky...

Odvodíme ho od durového kvintakordu, keď k nemu priradíme malú terciu, príklad od "c".

C dur = c-e-g (durový kvintakord) + malá tercia k tónu g = hes (b)

Stavba akordu je veľká tercia - malá tercia - malá tercia...

link: http://www.marianguitar.com/teoria_septakordy.html a klikni na tlačidlo "C7"...

Obrázok

http://www.marianguitar.com/c7.html

GUMM_082 Symetria dominantných septakordov http://www.youtube.com/watch?v=RFFtUyscdTo

DOMINANTNÝ SEPTAKORD (DS)

Aj keď tento patrí do vyššiej akordovej triedy (štvorzvuky - septakordy) v krátkosti si ho zadefinujeme, lebo spolu s durovým a molovým kvintakordom sa v bežných pesnočkách nachádza najviac...

Nazývame ho tiež septakordom tvrdým, malým. Vznikne pridaním malej tercie k durovému kvintakordu:

Obrázok

Na obrázku vidíte najpoužívanejšie otvorené hmaty dominantného septakordu na gitare (septakord typu "X7"):

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 17:23
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Septakordy maj7

V dnešné nedeľné doobedie si rozoberieme ďalší často používaný septakord, ktorý je odvodený od toho istého kvintakordu ako dominantný septakord...

Jedná sa o tvdrý veľký septakord, ktorý vznikne, ak k durovému kvintakordu pridáme (od kvinty akordu) veľkú terciu (v.3), príklad od "C":

Durový kvintakory od "C" = c-e-g, prídáme veľkú terciu: "g-h" a dostaneme Cmaj7 = c-e-g-h. Rozpätie tohto septakordu (ľudovo sa mu hovorí aj "majový septakord" je veľká septima (ktorá sa v akordových značkách označuje "maj7")...

Tento setakord na rozdiel od dominantného septakordu vyznie melancholicky, nostalgicky, k čomu napomáha práve interval veľkej septimy (v.7 = maj7), tóny "c - h"...

Obrázok

http://www.marianguitar.com/teoria_septakordy.html a stlač tlačidlo Cmaj7

Hmaty tvrdých veľkých septakordov: http://www.marianguitar.com/cmaj7.html

Poslať 09 Feb 2014, 17:24
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Molový (mäkký) malý septakord (Cmi7)

Dnes sa opäť posunieme v odhaľovaní typov septakordov. Zatiaľ sme si prebrali dva typy, odvodené od durového kvintakordu:

C dur = c - e - g doplnené o "hes" (b) alebo "h"
C7 = c - e - g - hes (b), typ "X7"
Cmaj7 = c - e - g - h, typ "Xmaj7"

Molový (mäkký) malý septakord (Cmi7) vznikne ak pridáme k molovému kvintakordu malú terciu:

Cmi7 = c - es - g - hes (b)

Práve prítomnosť "malej tercie", v príklade od "c", tón "es" (Xmi7) spôsobuje, že tento septakord nemá pocitovo takú dominanciu ako typ "X7"

Obrázok

http://www.marianguitar.com/teoria_septakordy.html a stlač tlačidlo Cm7

Hmaty molových malých septakordov: http://www.marianguitar.com/cmi7.html

Ďalší

Späť na Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

cron