Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

Nová sekcia na diskusnom fóre "Gitarová výuka - konzultácie - workshopy"


Obsah fóra GuitarMania Efekty a príslušenstvo Line6 HELIX

Line6 HELIX

...krabičky, multiefekty a iné

Poslať 30 Aug 2016, 16:50
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Nový Update Line6 HLEIX Verzia 2.01
http://line6.com/support/topic/18284-la ... elix%202.0

Helix Firmware 2.01 Release Notes

Helix v2.01.0 is a firmware update that includes fixes, stability improvements, and optimizations. It is highly recommended that all Helix users perform this update!

IMPORTANT! YOU *MUST* FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO INSTALL 2.01!

1. Shut down all Line 6 software as well as any software that streams audio, including, but not limited to: iTunes, Spotify, DAWs, etc.

2. Use your CURRENT EXISTING Helix application to back up all of your presets and IRs (if you want to keep them). If you’re running Helix FW 1.12, your current Helix application version should be 1.12.

NOTE: You may want to back up individual Setlists so you can restore them to empty setlists without affecting the new 2.01 factory presets.

3. Quit the CURRENT EXISTING Helix editor application and download and install the NEW Helix editor application (2.01), available here: http://line6.com/software/ This also installs the newest version of Line 6 Updater (1.09).

4. If you’re using Helix Rack with Helix Control, turn off Helix Control.

5. Using the latest Line 6 Updater (1.09), update Helix/Helix Rack to the newest firmware (2.01). At the end of the update process, Helix/Helix Rack will reboot automatically and begin rebuilding presets. Wait for this process to complete.

6. If you’re using Helix Control with Helix Rack, connect and power on Helix Control. The inspector will ask if you want to update its firmware. Press Knob 6 (OK). Wait for the update to finish.

YOU MUST RESET GLOBALS AND RESTORE PRESETS, OTHERWISE HELIX 2.01 WILL NOT WORK PROPERLY. DO IT. DO IT NOW:

7. To reset globals and restore presets, turn off Helix/Helix Rack.

HELIX FLOOR ONLY: While holding footswitches 9 and 10 (middle two switches on the bottom row), turn on Helix. Wait for the message “Will reset Globals and restore stock Presets, Setlists and IRs…” to appear and let go.

8. Using the NEW Helix editor application (2.01), restore the user presets you backed up in step 2.

Improvements

In addition to Tap Tempo, Snapshots and footswitches-as-controllers now also respect the Global Settings > Preferences > Tap Tempo Pitch setting
2.0 changed the default Guitar In-Z setting to “Auto” for new presets. Existing factory presets now also reflect this value

Bug Fixes

Certain elaborate pre-2.0 presets with many controller assignments could sometimes fail to rebuild properly after updating from v1.x to v2.x firmware - FIXED
Making parameter changes while changing snapshots can cause Amp+Cab parameters to display incorrect values - FIXED
In rare cases, pressing the SAVE button twice in rapid succession could freeze Helix - FIXED
After changing a Looper block to a Volume or Wah block, you could not change it back to a Looper block - FIXED
In rare cases, navigating to a Merge > Mixer block on Path 2 could cause Helix to freeze - FIXED
Turning the joystick to select a model and then pressing it before the model fully loads could sometimes result in the wrong item highlighted in the model list - FIXED
In some cases, Multi and Guitar Input blocks’ Guitar In-Z parameter would not be recalled correctly - FIXED
Helix Rack only: The Tap Tempo LED could reengage after turning Global Settings > Displays > Tap Tempo LED off - FIXED
Using a footswitch to very quickly toggle a parameter with only two values could sometimes not engage reliably - FIXED
The new 2.0 pitch algorithms could behave strangely when playing certain chord forms - REVERTED
General stability improvements
Other minor bug fixes and optimizations

Known Issues

Changing presets from the Editor while a block is picked up via the ACTION button can lead to instability
Loading a new Snapshot from the Editor while Helix displays the Rename Snapshot page can lead to incorrect inspector items

************************************************************************************

Helix firmvéru 2.01 Poznámky k vydaniu

Helix v2.01.0 je aktualizácia firmvéru, ktorá zahŕňa opravy a vylepšenia stability a optimalizácie. Dôrazne sa odporúča, aby všetci užívatelia Helix vykonať túto aktualizáciu!

POZOR! YOU * MUST * Podľa týchto pokynov INŠTALÁCIA 2.01!

1. Vypnite všetok softvér Line 6, rovnako ako akýkoľvek softvér, ktorý streamuje zvuk, vrátane, ale nie obmedzený k: iTunes, Spotify, DAW, atď

2. použiť existujúce existujúce aplikácie Helix zálohovať všetky vaše predvoľbami a IRS (ak chcete, aby im). Ak používate Helix FW 1.12, aktuálna Helix aplikácie verzia by mala byť 1.12.

Poznámka: Možno budete chcieť zálohovať jednotlivé Setlists, takže si môžete obnoviť vyprázdniť Setlists bez toho aby to ovplyvnilo nové 2.01 továrenských presetov.

3. Ukončite tiež terajší editor aplikáciu Helix a stiahnuť a nainštalovať editor aplikáciu NEW Helix (2,01), k dispozícii tu: http://line6.com/software/ To tiež nainštaluje najnovšia verzia linky 6 Updater (1,09).

4. Ak používate Helix regál s Helix kontrolu, vypnite Helix Control.

5. Pomocou Najnovší rad 6 Updater (1,09), aktualizácia Helix / Helix Rack na najnovší firmware (2.01). Na konci procesu aktualizácie, bude Helix / Helix Rack automaticky reštartuje a začne prestavať predvolieb. Počkajte, až tento proces dokončiť.

6. Ak používate Helix Control s Helix Rack, pripojiť a zapnúť Helix Control. Inšpektor sa spýta, či chcete aktualizovať firmware. Tlačová Knob 6 (OK). Počkajte, až sa aktualizácie do konca.

MUSÍTE RESET GLOBALS a obnovenie predvolieb INAK HELIX 2,01 nebudú pracovať správne. UROB TO. SPRAV TO HNEĎ:

7. Ak chcete obnoviť globals a obnovenie predvolieb, vypnúť Helix / Helix Rack.

HELIX FLOOR ONLY: Držte nožné spínače 9 a 10 (prostredný dva prepínače k ​​spodnej rade), zapnite Helix. Počkajte, až správa "vynuluje Globals a obnovenie obrázky predvolieb Setlists a IRS ..." sa objaví a pustiť.

8. Použitie editora aplikácie NEW Helix (2,01), obnovenie používateľských predvolieb ste zálohovali v kroku 2.

vylepšenia

Okrem Tap Tempo, Snímky a Nožný-as-regulátory teraz tiež rešpektujú Globálne nastavenia> Nastavenie> Nastavenie Tap Tempo Pitch
2,0 zmenili predvolené gitaru In-Z nastavenie na "Auto" pre nové predvoľby. Existujúce prednastavenie z výroby teraz tiež odrážajú túto hodnotu.

Opravy chýb

Niektoré komplikované pre-2.0 predvolieb s mnohými úlohami regulátora mohol niekedy nedarí správne obnoviť po aktualizácii od v1.x do v2.x firmware - opravené
Vykonávanie zmien parametrov pri zmene snímok môže spôsobiť parametre Amp + Cab zobraziť nesprávne hodnoty - opravené
V zriedkavých prípadoch, dvojitým stlačením tlačidla SAVE v rýchlom slede mohla zamrznúť Helix - opravené
Po zmene Looper blok do zväzku alebo Wah bloku, mohli by ste sa nezmení ho späť do bloku Looper - opravené
V zriedkavých prípadoch, navigáciu na zlúčenie> Mixér bloku na ceste 2 môže spôsobiť Helix zmraziť - opravené
Sústruženie joystick pre výber modelu a stlačením tlačidla ho pred modelom plne záťaže by mohlo niekedy skončiť v zlom položku zvýraznený v zozname modelov - opravené
V niektorých prípadoch, Multi a gitara vstupných blokov "Guitar In-Z parameter by nebolo treba pripomenúť, správne - opravené
Helix Rack iba: The Tap Tempo LED mohol znovu osloviť po zapnutí globálne nastavenia> Displays> Tap Tempo LED nesvieti - opravené
Použitie nožného spínača veľmi rýchlo prepínať parameter s týmito dvoma hodnotami by niekedy nie zapojiť spoľahlivo - opravené
Nové 2,0 rozstupom algoritmy mohol správať podivne pri prehrávaní niektorých akordov formy - sa vrátil
Všeobecná vylepšenia stability
Ďalšie drobné opravy chýb a optimalizácia

známe problémy

Zmena prednastavenie z editora, zatiaľ čo blok je zhromaždený pomocou tlačidla akcia môže viesť k nestabilite
Vkladanie nový snímka z editora, zatiaľ čo Helix zobrazí stránku Premenovať snímka môže viesť k chybným položiek inšpektor


Poslať 20 Sep 2016, 15:04
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

marianguitar - Line6 HELIX - aktuálne banky a programi pre LIVE koncerty.

banka 1, presety: 000 - 007 = country - folk - rock, banka 2, presety: 008 - 015 = rock - pop - vlastné, banka 16, presety: 120 - 127= ukulele


Obrázok

Obrázok


Obrázok

Poslať 04 Okt 2016, 09:46
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Ja som zatiaľ vytvoril a používam na HELIXE v podstate tieto základné zvuky:

CLEAN, (CLEAN CHORUS, CLEAN PHASE)
CLEAN WAH
CRUNCH 1 (soft)
CRUNCH 2 (medium)
CRUNCH 3 (hard)
COMPRESSOR ( clean s malým drive a veľa compressoru)
COUNTRY SOLO (sólo na country štýly)
SOLO OVD (zvuk pre sólovanie na blues a Rock and Roll)
SOLO DLY (zvuk pre štandardné sólovanie)
SOLO WAH (zvuk pre sólo s použitím pevne nastaveného WAHu)

Niekoľko odnoží vyššie uvedených zvukov s použitím Pitch Shifteru (octáve down), HARMONIZÉRU (Twin harmony) v rôznych (potrebných) tóninách...

Poslať 04 Nov 2016, 11:42
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Pre použitie presetov pre ukulele som vyviedol signál z OUT na AUX1,2 a tým je vyriešené samostatné použitie ukulele na vlystných korekciach na mixpulte. :)

Poslať 07 Dec 2016, 13:33
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Helix v2.10.0 inštalácia

Helix v2.10.0 je aktualizácia softvéru, ktorá obsahuje nové funkcie, opravy a vylepšenia stability a optimalizácie. Dôrazne sa odporúča, aby všetci užívatelia Helix vykonať túto aktualizáciu!
Originál postup v angličtine: http://line6.com/support/topic/18284-la ... mware-210/

POZOR! YOU * MUST * Podľa týchto pokynov INŠTALÁCIA 2.10!

1. Vypnite všetok softvér Line 6, rovnako ako akýkoľvek softvér, ktorý streamuje zvuk, vrátane, ale nie obmedzený k: iTunes, Spotify, DAW, prehliadača, atď.

2. použiť existujúce existujúce aplikácie Helix zálohovať všetky vaše predvoľbami a IRS (ak chcete, aby im). Napríklad, ak vediete Helix FW 1.12, aktuálna Helix aplikácie verzia by mala byť 1,12.

Poznámka: Možno budete chcieť zálohovať jednotlivé Setlists, takže si môžete obnoviť vyprázdniť Setlists bez toho aby to ovplyvnilo nové 2.10 továrenských presetov.

Ukončite tiež terajší editor aplikáciu Helix a stiahnuť a nainštalovať editor aplikáciu NEW Helix (2.10), k dispozícii tu: http://line6.com/software/ To tiež nainštaluje najnovšia verzia linky 6 Updater (1,10).

4. Ak používate Helix regál s Helix kontrolu, vypnite Helix Control.

5. Pomocou Najnovší rad 6 Updater (1,10), aktualizácia Helix / Helix Rack na najnovší firmware (2.10). Na konci procesu aktualizácie, bude Helix / Helix Rack automaticky reštartuje a začne prestavať predvolieb. Počkajte, až tento proces dokončiť.

6. Ak používate Helix Control s Helix Rack, pripojiť a zapnúť Helix Control. Inšpektor sa spýta, či chcete aktualizovať firmware. Tlačová Knob 6 (OK). Počkajte, až sa aktualizácie do konca.

MUSÍTE RESET GLOBALS a obnovenie predvolieb INAK HELIX 2,10 nebudú pracovať správne. UROB TO. SPRAV TO HNEĎ:

7. Ak chcete obnoviť globals a obnovenie predvolieb, vypnúť Helix / Helix Rack.

HELIX FLOOR ONLY: Držte nožné spínače 9 a 10 (prostredný dva spínače na dolnom riadku), otočenie
Na Helix. Počkajte, až správa "vynuluje Globals a obnovenie obrázky predvolieb Setlists a IRS ..." sa objaví a pustiť.

HELIX RACK ONLY: Držte gombíky 5 a 6 pod displejom, zapnúť Helix Rack. Počkajte, až správa "vynuluje Globals a obnovenie obrázky predvolieb Setlists a IRS ..." sa objaví a pustiť.

8. Použitie editora aplikácie NEW Helix (2.10), obnovenie používateľských predvolieb ste zálohovali v kroku 2.

Poslať 12 Dec 2016, 14:18
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Helix Snapshots and EXP pedal recall

http://line6.com/support/page/kb/_/effe ... ecall-r825

Snapshots do not store or recall the EXP 1 and 2 assignment. So when you engage the Toe Switch, the onboard pedal switches between EXP 1 and EXP 2 assignment, but Snapshots do not account for that since they only store the Wah or Volume block’s On/Off bypass state.
 
There is a workaround however. You can connect a pedal to Helix’s EXP 2 jack (or even just a “dummy” 1/4 plug in the jack) that forces the onboard pedal to remain always as EXP 1, thus it won’t change and the Snapshots are recalled as expected.

Poslať 12 Dec 2016, 14:19
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Pre 2.10 snapshot presets can eliminate EXP 2 from EXP scribble strip

http://line6.com/support/page/kb/_/effe ... p-2-f-r844

Pre 2.10 snapshot presets can eliminate EXP 2 from EXP scribble strip
v2.10 - e561954
 
REPRO:
1. Save a preset with snapshots on v2.01 public firmware.
2. Back up that preset on v2.01 public editor
3. update Helix floor to v2.10 public firmware via Line 6 Updater
4. Perform a factory restore on Helix floor (FS 9+10)
5. Install v2.10 public Helix Edit application
6. Import your v2.01 snapshot preset
7. Load the imported preset and change snapshots on Helix floor
8. Observe EXP scribble strip
 
RESULT: only EXP 1 shows on EXP scribble strip. EXP 2 is eliminated (without having anything plugged into EXP 2)
 
EXPECTATION: EXP scribble strip properly displays EXP states upon snapshot load.
 
NOTE: This does not occur on latest factory presets with snapshots Factory 2> 32B and 32D (v2.10). After EXP 1 shows in EXP scribble strip, and preset with snapshots saved in this state will display the bug.
 
Workaround:
1. Plug a cable into EXP 1 or EXP 2 and remove cable
2. EXP scribble strip will now show EXP 1/EXP 2. Saving preset will restore proper states. This issue should no longer occur with presets saved in this manner.

Poslať 21 Jan 2017, 13:55
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Update a inštalácia verzie sw: Helix v2.11.0
http://line6.com/software/index.html

Helix v2.11.0 je aktualizácia softvéru, ktorá zahŕňa opravy a vylepšenia stability a optimalizácie. Dôrazne sa odporúča, aby všetci užívatelia Helix vykonať túto aktualizáciu!

POZOR! YOU * MUST * Podľa týchto pokynov INŠTALÁCIA 2.11!

1. Vypnite všetok softvér Line 6, rovnako ako akýkoľvek softvér, ktorý streamuje zvuk, vrátane, ale nie obmedzený k: iTunes, Spotify, DAW, prehliadača, atď.

2. použiť existujúce existujúce aplikácie Helix zálohovať všetky vaše predvoľbami a IRS (ak chcete, aby im). Napríklad, ak vediete Helix FW 1.12, aktuálna Helix aplikácie verzia by mala byť 1,12.

Poznámka: Možno budete chcieť zálohovať jednotlivé Setlists, takže si môžete obnoviť vyprázdniť Setlists bez toho aby to ovplyvnilo 2.11 továrenských presetov.

3. Ukončite tiež terajší editor aplikáciu Helix a stiahnuť a nainštalovať editor aplikáciu NEW Helix (2,11), k dispozícii tu: http://line6.com/software/ To tiež nainštaluje najnovšia verzia linky 6 Updater (1,10).

4. Ak používate Helix regál s Helix kontrolu, vypnite Helix Control.

5. Pomocou Najnovší rad 6 Updater (1,10), aktualizácia Helix / Helix Rack na najnovší firmware (2.11). Na konci procesu aktualizácie, bude Helix / Helix Rack automaticky reštartuje a začne prestavať predvolieb. Počkajte, až tento proces dokončiť.

6. Ak používate Helix Control s Helix Rack, pripojiť a zapnúť Helix Control. Inšpektor sa spýta, či chcete aktualizovať firmware. Tlačová Knob 6 (OK). Počkajte, až sa aktualizácie do konca.Poslať 02 Apr 2017, 15:25
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Line6 Helix Update na verizu 2.20 a Line updater na 1.11
22 New Amp, Cab and Effect Models - Tento update prináša 22 nových Amp simulácií a Cabinet simulácií a efektových modelov...

http://line6.com/software/index.html?ha ... t_form=set

Obrázok

Obrázok


Helix Editor 2.20 Release Notes

Helix v2.20.0 is a firmware update that includes new amps, cabs, effects, features, fixes, stability improvements, and optimizations. It is highly recommended that all Helix users perform this update!

IMPORTANT! YOU *MUST* FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO INSTALL 2.20!

1. Shut down all Line 6 software as well as any software that streams audio, including, but not limited to: iTunes, Spotify, DAWs, browsers, etc.

2. Use your CURRENT EXISTING Helix application to back up all of your presets and IRs (if you want to keep them). For example, if you’re running Helix FW 1.12, your current Helix application version should be 1.12.

NOTE: You may want to back up individual Setlists so you can restore them to empty setlists without affecting the new 2.20 factory presets.

3. Quit the CURRENT EXISTING Helix editor application and download and install the LATEST Helix editor application (2.20), available here: http://line6.com/software/ This also installs the newest version of Line 6 Updater (1.11).

4. If you’re using Helix Rack with Helix Control, turn off Helix Control.

5. Using the latest Line 6 Updater (1.11), update Helix/Helix Rack to the newest firmware (2.20). At the end of the update process, Helix/Helix Rack will reboot automatically and begin rebuilding presets. Wait for this process to complete.

6. If you’re using Helix Control with Helix Rack, connect and power on Helix Control. The inspector will ask if you want to update its firmware. Press Knob 6 (OK). Wait for the update to finish.

YOU MUST RESET GLOBALS AND RESTORE PRESETS, OTHERWISE HELIX 2.20 WILL NOT WORK PROPERLY. DO IT. DO IT NOW:

7. To reset globals and restore presets, turn off Helix/Helix Rack.

HELIX FLOOR ONLY: While holding footswitches 9 and 10 (middle two switches on the bottom row), turn on Helix. Wait for the message “Will reset Globals and restore stock Presets, Setlists and IRs…” to appear and let go.

HELIX RACK ONLY: While holding knobs 5 and 6 below the screen, turn on Helix Rack. Wait for the message “Will reset Globals and restore stock Presets, Setlists and IRs…” to appear and let go.

8. Using the NEW Helix editor application (2.20), restore the user presets you backed up in step 2.

New Features

- Support for 22 new 2.20 models

Bug Fixes

- In very rare cases, corrupted presets containing a Volume/Pan > Volume Pedal block can cause volume to drop to 0% - FIXED

- Certain Roland keyboards constantly spit out active sensing MIDI messages (with no way to disable them), which could affect Helix’s MIDI transmission - FIXED

- The Channel Volume taper for the Archetype amp model was incorrect - FIXED

- Many other minor bug fixes and optimizations

Known Issues

- When changing snapshots from the Helix application, block redraws may appear slower than normal. This does not affect actual snapshot selection

- If a Variax guitar is connected to Helix, MIDI channel 16 should never be used, as channel 16 is how Variax Workbench communicates with the guitar. This is by design. On a related note, Variax Workbench should never be used while MIDI tracks are armed or playing back in your DAW

- In rare cases, Helix may freeze when very rapidly changing presets while receiving MIDI clock

- Never edit Helix presets while uploading/downloading Variax Workbench presets. The Helix application can lose connection

OS: Windows 7, Windows 8, Windows 10 ( 79.54 MB )Poslať 07 Apr 2017, 16:55
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Line6 HELIX RACK + HELIX CONTROL + EXP

Pripojenie externého EXPRESSION PEDÁLU pre nožné ovládanie rôznych parametrov v reálnom čase. TEST - update nastavení zvukov.
Pridelenie chorusu, harmonizéru, oktáveru atď pre nožné ovládanie v reálnom čase pri live hre. Preprogramovanie presetov pre ovládanie cez zdierku EXP-1.

Obrázok

Obrázok

PredchádzajúciĎalší

Späť na Efekty a príslušenstvo

cron